Visar 43 resultat

Auktoritetspost
Institution

Arbetarrörelsens Historieförening

 • SE--FAC--2858
 • Institution
 • 1979--

Bildad under namnet Uppsala arbetarekommuns historiegrupp. Namnbyte till nuvarande namn 1995.

Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet avd 023 Uppsala

 • SE--FAC--167 | Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q123693491
 • Institution
 • 1897--1922

Bildades under namnet Sv Bageriarbetareförbundet avd Uppsala. 1907 namnbyte till Sv Bageri- och Konditoriarbetareförbundet avd 23 Uppsala. Fr o m 1914 Sv Bageri -och Konditoriindustriarbetareförbundet avd 23 Uppsala. Bildar 1923 tillsammans med Slakteri- och Charkuteriarbetareförbundet avd 71, Livsmedelsarbetareförbundet avd 23 Uppsala. |

Centerpartiet Danmark

 • SE--FAC--3058
 • Institution
 • 1916--

1916--? hette de Danmarks sockenförening av Bondeförbundet. 1958 ? namnändring till Centerpartiet.

Centerpartiet Härnevi

 • SE--FAC--3836
 • Institution
 • 1921--

1941 beslutades att föreningen skulle upphöra med sin verksamhet. Verksamheten låg sedan nere till 1947, då Härnevi lokalavdelning av Bondeförbundet nybildades.

Centerpartiet Jumkil

 • SE--FAC--4952
 • Institution
 • 1915--2004 ?

Bildades 1915 under namnet Jumkils sockenförening av Landsbygdspartiets Bondeförbund.

Centerpartiet Tierp

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--u å

1923 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet // 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere // några år // 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet // 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet // 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet // 1974 Tierps Centeravdelning

Centerpartiet Tierpsbygden

 • SE--FAC--1888
 • Institution
 • 1917--2009

1917 Tierps norra sockenförening av Bondeförbundet. 1929 ingick Tierps södra sockenförening. 1957 Tierps avd av Centerpartiet. 1971 Tierpsbygdens Centeravdelning. (Avser Tierps socken, ej Tierps Köping.)

Centerpartiet Uppsala län

 • SE--FAC--1857
 • Institution
 • 1916--

1916 21/1 bildades Uppsala läns Kretsförening av Bondeförbundet. 1931 Namnändring till Bondeförbundet i Uppsala län. 1945 Namnändring till Landsbygdspartiet Bondeförbundet. 1957 Namnändring till Bondeförbundet Centerpartiet Uppsala. 1958 Används enbart namnet Centerpartiet.

Folkpartiet Tierp-Söderfors

 • SE--FAC--2026
 • Institution
 • 1934--u å

Bildades som Tierps Frisinnade Förening. Namnbyte 1934 till Tierps köpings lokalavdelning av Folkpartiet. 1948 bildades en kvinnoklubb och 1950 en ungdomsklubb. 1952 uppgick Tolfta lokalavdelning av Folkpartiet i Tierps köpings avdelning.

Frisinnad Medborgarförening Uppsala

 • SE--FAC--2060
 • Institution
 • 1923--1935

Uppsala Frisinnade Medborgarförening bildades den 5/10 1923 av den minoritet inom Uppsala Vänsterförening som erkände sig till den frisinnade linjen efter riksorganisa-
tionens sprängning våren 1923. Uppsala Vänsterförening, som senare erhöll namnet Uppsala Liberala förening, hade nämligen samma dag beslutat att stödja den liberala linjen och samtidigt utträda ur Frisinnade Landsföreningen.

Uppsala Frisinnade Medborgarförening upphörde formellt den 18/1 1935 genom samgående med Uppsala Liberala förening. Den nya sammanslagna föreningen hade bildats redan den 23/8 1934 och då erhållit namnet Folkpartiets Uppsala-avdelning. Tidigare samma dag hade de båda föreningarna var för sig enhälligt beslutat att på riksplanet ansluta sig till det nybildade Folkpartiet.

IOGT Sandby 3796 Västland

 • SE--FAC--130
 • Institution
 • 1907--1966

Bildar år 1966 IOGT-logen 1998 Västland tillsammans med IOGT-logerna 1998 Stridsbanéret och 1995 Fridsbanéret.

Jordbrukarförening Tierps västra

 • SE--FAC--1101
 • Institution
 • u å--1916

Under 1800-talets slut bildades jordbrukarföreningar av två slag: 1) politiska föreningar som senare anslöt sig till Bondeförbundet eller Jordbrukarnas Riksförbund eller 2) icke-politiska föreningar som var primärföreningar till SLR, Svenska Lantmännens Riksförbund. Västra Tierps Jordbrukareförening var troligen en primärförening till SLR. Föreningen avvecklades p.g.a. dålig anslutning 1916 och man anslöt sig istället till Bondeförbundet.

Jordbrukarnas Riksförbund avd Härnevi

 • SE--FAC--5172
 • Institution
 • 1917--1920 ?

Jordbrukarnas Riksförbund bildades 1915 och upplöstes 1921. Jordbr. Riksförb. ansågs vara högerinriktat av Bondeförbundet p.g.a sin försvarsvänlighet. Trots detta gick Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund 1921 ihop till Bondeförbundet, som idag är Centerpartiet.

Kommunistisk arbetarekommun Uppsala

 • SE--FAC--1978
 • Institution
 • 1921--

Majoriteten av medlemmarna i den kommunistiska arbetarekommunen i Uppsala tillhörde Kilboms falang, som 1929 bröt med Komintern och 1934 bildade socialistiska partiet. De kommunister som inte gick över bildade en ny kommunistisk arbetare-kommun omkring 1933. Se VPK Uppsala kommunistiska arbetarkommun.

Laboremus Uppsala

 • SE--FAC--2297
 • Institution
 • 1902--

Laboremus bildades 1902 av studenter och arbetare. 1910 anslöts föreningen till SAP och blev en radikal socialdemokratisk organisation. 1960-talet radikaliserade många medlemmar och 1971 lämnade föreningen SAP. Efter detta har Laboremus varit en oberoende socialistisk sammanslutning. Laboremus har främst verkat som en diskussionsklubb samt bedrivit studiecirklar. I slutet av 1970-talet minskade intresset för föreningen för att uppstå igen på 1980-talet.

Rösträttsförening Uppsala

 • SE--FAC--2774
 • Institution
 • 1891--u å

Föreningen bildades 12/4 1891, hade som syfte att "hvarje myndig, välfröjdad svensk man eller kvinna erhålla lika rösträtt". Föreningsombud deltog vid bl a centralkommittén för Uppsala läns Rösträttsförbunds möten (bildad 1894).

Skyttorps socialdemokratiska förening

 • SE--FAC--2113
 • Institution
 • 1921--u å

Bildades 28/8 1921 som Skyttorps socialdemokratiska arbetarekommun. // Ombildades 1971 till socialdemokratisk förening.

Socialdemokratisk kvinnoklubb Söderfors

 • SE--FAC--2193
 • Institution
 • 1907--1986

Den första socialdemokratiska kvinnoklubben bildades 1907, men efter några år svalnade intresset och klubben lades ner.

Socialdemokratisk kvinnoklubb Untraverken Söderfors

 • SE--FAC--2197
 • Institution
 • 1925--1936

Den 15/2 1923 bildades klubben efter ett föredrag av Hulda Flood. Den 2/3 1936 diskuteras nedläggning av klubben. Klubben läggs ner och medlemmarna som hade intresse övergick till klubben i Söderfors.

Socialdemokratisk ungdomsklubb (Socialister) Flamman Uppsala

 • SE--FAC--1996
 • Institution
 • 1918--1919

Klubben bildades 8/12 1918 av vänstersocialistiska ungdomar pga det stora medlemsantalet och vissa stridigheter som förekommit inom Uppsala Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Verksamheten upphörde efter den 19/8 1919 och man uppgick i Uppsala SDUK. Protokollsboken överlämnades till Uppsala Vänstersocialistiska Kvinnoklubb.

Socialdemokratisk Ungdomsklubb Uppsala

 • SE--FAC--2277
 • Institution
 • 1903--1917

Bildades som socialdemokratisk ungdomsklubb, men övergick vid splittringen 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Namnet på ungdomsklubben var fortfarande SDUK mellan 1917-1921, men blev sedan Uppsala kommunistiska ungdomsklubb efter bildandet av SKP.

Socialdemokratiska vänsterpartiet Uppsala län distrikt

 • SE--FAC--2908
 • Institution
 • 1917--1921

Grundades från Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) när vänsterfalangen uteslöts ur Sv Socialdemokratiska arbetarparti (SAP). Splittrades och upphörde 1921 och övergick till Sveriges Kommunistiska parti (SKP).

Söderfors socialdemokratiska förening

 • SE--FAC--2116
 • Institution
 • 1910--

Bildades som Söderfors Arbetarekommun, men vid kommunsammanslagningen i Tierp 1974 bildades Tierps Arbetarekommun och övriga arbetarekommuner blev socialdemokratiska föreningar.1922 bildas en sektion vid Untraverken.

Tolfta Sockenförening av Bondeförbundet (1923)

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--

1923--1940 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet. 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere några år. 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet. 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet. 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet. 1974 Tierps Centeravdelning

Ung Vänster Uppsala

 • SE--FAC--1994
 • Institution
 • 1921--

Bildades som en socialdemokratisk ungdomsklubb under namnet Uppsala social-demokratiska ungdomsklubb, men övergick vid splittringen av det socialdemokratiska partiet 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Klubbens namn 1917-1921 var fortfarande Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb.

När majoriteten av vänsterpartiet bildade Sv Kommunistiska parti 1921 antog vänster-partiets ungdomsklubbar namnet kommunistiska. 1921 ombildades således Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb till Uppsala Kommunistiska Ungdomsklubb.

1958-1967 kallades de kommunistiska ungdomsklubbarna för Demokratisk ungdom. När detta förbund upphörde 1967 gick vissa medlemmar över till Vänsterns ungdomsförbund som var ett från kommunisterna fristående ungdomsförbund.
1967-1970 se separat förteckning.

Kommunisternas undomsförbund har därefter växelvis kallats kommunistisk eller vänsterns ungdomsförbund.

1974 delades grundorganisationen Kommunistiskt Ungdom, Uppsala in i två grupper, Kommunistisk Ungdom Uppsala Västra och Kommunistisk Ungdom Uppsala Östra.
Den gamla organisationen tycktes ha blivit för stor för att tillåta initiativ och utveckling för alla medlemmar.

1991 namnbyte till Ung Vänster Uppsala eftersom man ville bredda KU, dvs det skulle vara möjligt även för dem som inte kallade sig för kommunister att gå med i KU. Dess-
utom var ordet kommunist så smutskastat efter allt som hade hänt i Östeuropa.

1996 ? tillkom en klubb Ung Vänster Luthagen Uppsala

1998 tillkom klubben Ung Vänster Öster om ån Uppsala.

2001 ändrade Ung Vänster Uppsala namn till Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg, samma år byter klubb Luthagen namn till Kvadranten.

2004 skedde en ny klubbindelning, de gamla klubbarna omstrukturerades enligt följande:
Ung Vänster Kvadranten = Ung Vänster Norra Uppsala
Ung Vänster Öster om ån = Ung Vänster Centrala Uppsala
Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg = Ung Vänster Flogsta-Stenhagen

28 januari 2007 beslutades att slå ihop alla klubbar i Uppsala till en klubb, Ung Vänster Uppsala.

Uppsala Liberala förening

 • SE--FAC--2032
 • Institution
 • 1924--1934

Tillhörde Liberala samlingspartiet genom en sammanslagning av bl. a Folkpartiet. 1923 splittrades saml.partiet p.g.a spritförbudsfrågan. 1924 namnändring till Uppsala liberala förening tack vare den liberala synen på spritförbudsfrågan som innebar att stå emot totalförbud. Ingick 1934 i Folkpartiets Uppsala avdelning tillsammans med Uppsala Frisinnade Medborgarförening.

Vänsterförening Uppsala

 • SE--FAC--2061
 • Institution
 • 1906--1923

Tillhörde Liberala samlingspartiet. 1923 splittrades saml.partiet p.g.a spritförbudsfrågan. 1924 namnändring till Uppsala liberala förening tack vare den liberala synen på spritförbudsfrågan som innebar att stå emot totalförbud.

Vänsterpartiet Uppsala

 • SE--FAC--1986
 • Institution
 • 1921--

I den kommunistiska arbetarekommun som bildades 1921 var majoriteten av medlemmarna trogna Kihlbom falangen, som 1929 bröt sig ur SKP och 1934 bildade det socialistiska partiet. (Se socialistiska partiet.) De som var anhängare av Sillén bildade en kommunistisk arbetarekommun omkring 1933. // 1967 ändrades namnet till Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), // 1990 ändrades namnet till Vänsterpartiet Uppsala //

Vänsterpartiet Uppsala län

 • SE--FAC--1974
 • Institution
 • 1921--

1917 Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) bildas, genom att vänsterflygeln inom Sv Socialdemokratiska arbetarparti uteslöts ur partiet.

1921 Vid det Socialdemokratiska Vänsterpartiets kongress 1921 splittrades partiet på frågan om de 21 teserna och majoriteten beslöt bilda Sveriges kommunistiska parti SKP, som samtidigt blev en sektion av Komintern. Majoriteten av medlemmarna inom SSV i Uppsala följde med övergången till SKP.

1924 I augusti 1924 skedde nästa brytning. Z Höglund och hans anhängare bildade ett eget SKP utanför Komintern. 1926 upplöstes detta parti och medlemmarna anslöt sig till SAP.

1929 delades SKP i två delar. Majoriteten med Karl Kilbom och Nils Flyg bildade ett parti utanför Komintern. 1934 ändrar detta parti namn till Socialistiska partiet.

T o m 1943 tillhörde Uppsala Mälardalens kommunistiska partidistrikt
1944 ändras namnet till Uppsala läns kommunistiska partidistrikt
1967 Vänsterpartiet Kommunisterna

1990 namnbyte till Vänsterpartiet Uppsala län.

Vänstersocialistisk Arbetarekommun Uppsala

 • SE--FAC--3082
 • Institution
 • 1917--1921

Arbetarkommunen bildas genom en utbrytning på riksplanet ur socialdemokraterna. Inledningsvis används 1917 namnet Uppsala Socialdemokratiska Vänsterförening. Senare samma år övergår man att kalla sig Uppsala Vänstersocialistiska Arbetarekommun. 1921 beslutade en majoritet av medlemmarna att ansluta sig till Komintern, vilket medförde att namnet ändrades till Uppsala kommunistiska arbetarkommun.